BUBAR HIMAPEMUPA DI MP 1429

iko nyoa nan candu ba poto ro
jan bongi ndo jawdcfawqafwef